شرکت سی تو کار

ایمیل شرکت : info@seatocare.com
ایمیل مدیر عامل: aghaei@seatocare.com

سدیم سیترات ، sodium citrate

سیترات سدیم خوراکی با داشتن خاصیت طعم دهندگی – نگهدارندگی و همچنین تنظیم ph در صنایع غذایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد سیترات سدیم در صنایع غذایی که بطور کامل به شرح آن می پردازیم :

شماره تماس: 1863341-0912

شماره تلفن:9 - 66435506-021

ایمیل : INFO@SEATOCARE.COM